Rejestracja – zgłoszenie chęci uczestnictwa w szkoleniu, warsztatach

Uczestnik – osoba, która wniosła terminowo opłatę i ma zapewnione miejsce na szkoleniu lub/i warsztatach

* Rejestracja następuje poprzez zgłoszenie na formularzu zgłoszeniowym znajdującym się na stronie lub drogą mailową kontakt@vetstudy.pl.

W formularzu/mailu oprócz personaliów (imię, nazwisko; mail do kontaktu) należy zaznaczyć wykształcenie lub/i inne wyróżnione w formularzu lub na stronie dane.

Absolwenci lub uczniowie techników weterynaryjnych proszeni są o zaznaczenie w formularzu wyboru technik weterynarii.

* W formularzu/mailu oświadcza się , że podane w nim dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają praw osób trzecich.

Wysłanie formularza jest potwierdzeniem :

  • zapoznania się z Warunkami uczestnictwa, zobowiązaniem przestrzegania ich, w tym zapoznania się z klauzurą RODO czyli Informacją o ochronie danych osobowych.
  • wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji od VetStudy pocztą elektroniczną na podane podczas rejestracji konto mailowe.
  • zobowiązania do przestrzegania Regulaminu BHP

* VetStudy odpowiada na zgłoszenie w ciągu 48 godzin od momentu jego otrzymania. W przypadku braku odpowiedzi ze strony organizatora w ciągu tych 2 dni prosimy o kolejne wysłanie zgłoszenia.

* W mailu zwrotnym kandydat otrzyma potwierdzenie rejestracji i dokładne informacje dotyczące płatności. Ceny szkoleń podane na stronie internetowej są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich.

* Zarejestrowany kandydat jest zobowiązany do dokonania wpłaty w ciągu 7 dni od otrzymania drogą mailową potwierdzenia zgłoszenia oraz danych do przelewu. W przypadku niedokonania przelewu w terminie 7 dni od otrzymania konkretnych danych rezerwacja ulega przedawnieniu. Ponowne zgłoszenie chęci uczestnictwa wymaga wysłania kolejnego formularza/ maila z danymi.

* Warunkiem skorzystania z ewentualnych cen promocyjnych za szkolenia/warsztaty jest zarejestrowanie się i uiszczenie opłaty w okresie trwania promocji ( dokładne informacje o kosztach i terminach podane są na stronie internetowej i Facebooku). Za datę wniesienia opłaty liczy się termin uznania tej sumy na koncie VetStudy. W przypadku gdy wpłacona kwota wpłynie po wyznaczonym terminie uczestnictwo wymaga pokrycia pełnych kosztów szkolenia.

(Banki nie wykonują przelewów w weekendy, dni wolne od pracy oraz w godzinach popołudniowych – warto sprawdzić godziny ostatniej sesji przelewów wychodzących w swoim banku)

* Po otrzymaniu opłaty VetStudy w ciągu najbliższych dni wysyła maila potwierdzającego status uczestnika szkolenia (otrzymanie opłaty).

* W celu otrzymania faktury prosimy o podanie w formularzu lub mailu zgłoszeniowym pełnych danych firmy, na którą ma być wystawiony dokument (nazwa firmy, NIP, dokładny adres wraz z kodem i miastem).

* Uczestnik szkolenia czy warsztatów może zrezygnować z udziału. Rezygnację należy zgłosić przez formularz zgłoszeniowy/ drogą mailową kontakt@vetstudy.pl . W przypadku rezygnacji przewidziany jest częściowy zwrot opłaty na konto, z którego wpłynęła :

– przy rezygnacji z minimum 60 dniowym wyprzedzeniem organizator zwraca opłatę pomniejszoną 1,50 pln czyli o koszty wykonania przelewu,

– przy rezygnacji pomiędzy 59 – 31 dni od terminu spotkania organizator zwraca 80% wniesionej opłaty,

– przy rezygnacji pomiędzy 30 – 15 dni od terminu szkolenia organizator zwraca 50% wniesionej opłaty. Rezygnacja w terminie krótszym nie uprawnia do zwrotu opłaty.

Sugerujemy znalezienie innej osoby na to miejsce z koniecznością błyskawicznego poinformowania o tym organizatora wraz z podaniem danych zastępcy. Osoba „zastępcza” zgłasza się drogą mailową z adnotacją o korzystaniu z miejsca/opłaty osoby rezygnującej.

* Ewentualne reklamacje składać można : poprzez formularz zgłoszeniowy ze strony www.vetstudy.pl, na adres e-mail: kontakt@vetstudy.pl lub pisemnie listem poleconym na adres VETSTUDY, Warszawa 02-784, ul. Janowskiego 14

* VetStudy zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji programów szkoleniowych czy też zmiany tematów szkolenia lub wykładowcy z przyczyn od siebie niezależnych.

* VetStudy zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji, szkoleń lub warsztatów z przyczyn losowych (śmierć wykładowcy, zamieszki, strajki, działanie siły wyższej, itp.). W takim przypadku Użytkownikowi zwracana jest wniesiona przez niego opłata po potrąceniu kosztów operacyjnych wynoszących 25 zł pln.

Informacje o klauzuli RODO (ochrona danych osobowych)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, VetStudy z siedzibą w Warszawie przy ul Janowskiego 14 informuje, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest VetStudy z siedzibą w Warszawie przy ul Janowskiego 14 ; kontakt@vetstudy.pl.
Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja umowy na przeprowadzenie szkolenia.
Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 2, jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy na przeprowadzenie szkolenia zawartej pomiędzy Panią / Panem a VetStudy.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat dla dokonania obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych.
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy na przeprowadzenie szkolenia i jest niezbędne w celu realizacji usługi szkoleniowej).
Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania.